Posts Tagged ‘universitat’

Definicions Economia (EEE)

Aquestes són algunes definicions donades com a part del temari de macroeconomia de la FIB. Inflació: increment sostingut del nivell general de preus; pot ser de demanada (bona?) o de costos (dolenta). Deflació: caiguda de preus → enfona l’economisa perquè la gent no compra (espera que baixin més). IPC: índex que mesura l’augment de preus […]

Apunts de Teoria de la Computació: Gramàtiques incontextuals

Una gramàtica incontextual (CFG, Context Free Grammar) [latex]G[/latex] és un conjunt de regles de substitució on les parts esquerres són mots de longitud 1. Aquestes regles les anomenarem produccions i les seves parts esquerres variables (o no-terminals). Els símbols restants els anomenem terminals. Dues regles com per exemple [latex]S \rightarrow aS[/latex] i [latex]S \rightarrow X[/latex] […]

Apunts de Teoria de la Computació: Teoria de llenguatges

Un alfabet ([latex]\Sigma[/latex]) és un conjunt finit d’elements (símbols), habitualment caràcters alfanumèrics. Un mot és una llista de símbols d’un alfabet. El mot buit (llista de longitud 0) el denotarem amb el meta-símbol [latex]\lambda[/latex]. Utilitzarem [latex]u[/latex], [latex]v[/latex], [latex]w[/latex], [latex]u_1[/latex], … per denominar paraules. [latex]\Sigma = \{a, b\}[/latex] Paraules: ab, bbb, a, [latex]\lambda[/latex] Longituds: |ab|=2, |bbb|=3, […]

Apunts de Bases de Dades

Introducció Els tres mons Món   Disseny… (BD) Enginyeria del Software Dependència tecnològica Món real objectes del món real conceptual especificació independent Món conceptual coneixements / informació Món de les representacions dades lògic i físic disseny dependent Món conceptual Classes d'objectes: quelcom real, identificable i distingible. … [FIXME: imatge diagrama UML] … Món de les […]

Apunts de Càlcul: Funcions d’una variable

Introducció Considerem una funció real de variable real [latex]f: A \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}[/latex] tal que [latex]\forall x \in A[/latex] existeix com a màxim un [latex]y \in \mathbb{R} : y=f(x)[/latex]. Definim: Definim el domini d’una funció: [latex]\operatorname{Dom} f = \left\{x \in \mathbb{R} / \exists f(x) \in \mathbb{R}\right\} = \left\{x \in \mathbb{R} / \exists y \in […]

 
Skip to toolbar