Posts Tagged ‘maths’

Trigonometria: Sinus, cosinus i tangent dels angles 30º, 45º i 60º

Com trobar els valors? [latex] \begin{array}{ll} \sin45º & =\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos45º & =\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \tan45º & =1 \\ \end{array}[/latex] [latex] \begin{array}{ll} \sin30º & =\frac{1}{2} \\ \cos30º & =\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \tan30º & =\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \end{array}[/latex] [latex] \begin{array}{ll} \sin60º & =\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos60º & =\frac{1}{2} \\ \tan60º & =\sqrt{3} \\ \end{array}[/latex] Taula resum   30º 45º 60º […]

Apunts de Càlcul: Funcions d’una variable

Introducció Considerem una funció real de variable real [latex]f: A \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}[/latex] tal que [latex]\forall x \in A[/latex] existeix com a màxim un [latex]y \in \mathbb{R} : y=f(x)[/latex]. Definim: Definim el domini d’una funció: [latex]\operatorname{Dom} f = \left\{x \in \mathbb{R} / \exists f(x) \in \mathbb{R}\right\} = \left\{x \in \mathbb{R} / \exists y \in […]

Apunts de Càlcul: Nombres reals i nombres complexos

1. Nombres reals Naturals [latex]\mathbb{N}=\left\{1,2,3,4,…\right\}[/latex] [latex] \begin{array}{ll}+: & \mathbb{N}\times\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ & (n, m) \mapsto n+m\end{array} [/latex] Propietats: [latex]\begin{cases} associativa: & a+(b+c) = (a+b)+c \\ commutativa: & a+b=b+a \;\;\;\;\;\; \forall a,b \in \mathbb{N} \end{cases}[/latex] [latex] \begin{array}{ll}\cdot: & \mathbb{N}\times\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ & (n, m) \mapsto n\cdot m\end{array} [/latex] Propietats: [latex]\begin{cases} associativa \\ commutativa \\ […]

 
Skip to toolbar