Posts Tagged ‘databases’

Apunts de Bases de Dades

Introducció Els tres mons Món   Disseny… (BD) Enginyeria del Software Dependència tecnològica Món real objectes del món real conceptual especificació independent Món conceptual coneixements / informació Món de les representacions dades lògic i físic disseny dependent Món conceptual Classes d'objectes: quelcom real, identificable i distingible. … [FIXME: imatge diagrama UML] … Món de les […]

Triggers in MySQL

DELIMITER $$ CREATE TRIGGER messages_ins_recipientuser BEFORE INSERT ON messages FOR EACH ROW BEGIN SET NEW.recipient_user_id := (SELECT users.id FROM users WHERE users.mobile=NEW.recipient_mobile ORDER BY id ASC LIMIT 1); END; $$ delimiter ; Run this in the MySQL prompt; MySQL Administrator (MySQL Query Browser) won’t take it. To see all the database’s triggers: SHOW TRIGGERS; Other […]

 
Skip to toolbar