Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Càlcul de costs

Introducció Els algorismes són per tot arreu i per això volem analitzar-ne les característiques. Algunes de les característiques més importants dels algorismes són: correctesa! senzillesa escalabilitat modularitat eficiència fiabilitat etc. Nosaltres en concret en mirarem l'eficiència i l'ús dels recursos del sistema a nivell teòric, és a dir, el temps d'execució, la quantitat de memòria […]

Apunts de Sistemes Operatius

Introducció Un sistema operatiu és un programa que gestiona el maquinari d’un ordinador, proporciona una base per a d’altres programes i fa d’intermediari entre l’usuari de l’ordinador i el maquinari (fent així el seu ús més fàcil, eficient i segur). El primer sistema operatiu va ser creat el 1956 per General Motors, per a un […]

Sending messages to BlackBerry Push API from PHP

<?php // Source: // http://supportforums.blackberry.com/t5/BlackBerry-Push-Development/Push-API-sample-code-needed/m-p/471216#M109 // create a new cURL resource $ch = curl_init(); $messageid = microtime(); $appid = ‘****-******************’; // Your App ID $password = ‘********’; // Your Pwd $data = ‘–mPsbVQo0a68eIL3OAxnm’. “\r\n” . ‘Content-Type: application/xml; charset=UTF-8’ . “\r\n\r\n” . ‘<?xml version=”1.0″?> <!DOCTYPE pap PUBLIC “-//WAPFORUM//DTD PAP 2.1//EN” “http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/pap_2.1.dtd”> <pap> <push-message push-id=”‘ . $messageid […]

GPG Key Transition Statement 2010

So, to make the Debian keyring maintainers happier people, I’ve created a new 4096 bit key. Below you’ll find a transition statement signed with both the new and my previous key. Incidentally, I’ve also revoked my first (1024 bit) key which I had transitioned away from a year ago. —–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—– Hash: SHA256 […]

Triggers in MySQL

DELIMITER $$ CREATE TRIGGER messages_ins_recipientuser BEFORE INSERT ON messages FOR EACH ROW BEGIN SET NEW.recipient_user_id := (SELECT users.id FROM users WHERE users.mobile=NEW.recipient_mobile ORDER BY id ASC LIMIT 1); END; $$ delimiter ; Run this in the MySQL prompt; MySQL Administrator (MySQL Query Browser) won’t take it. To see all the database’s triggers: SHOW TRIGGERS; Other […]

 
Skip to toolbar