Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Definicions Economia (EEE)

Aquestes són algunes definicions donades com a part del temari de macroeconomia de la FIB. Inflació: increment sostingut del nivell general de preus; pot ser de demanada (bona?) o de costos (dolenta). Deflació: caiguda de preus → enfona l’economisa perquè la gent no compra (espera que baixin més). IPC: índex que mesura l’augment de preus […]

VIM Commands

Here’s a list of some random vim commands I found useful: v} → selects until the next closing bracket va} → selects the current block di( → delete inside the next (…) di” → delete inside the next “…” zf → fold zd → unfold za → toggle fold zr → reduce folding one level […]

The advent of digital signage

With ever cheaper flat screens and low power computers, it’s not strange for computer screens and web technology to replace custom build display systems (like the screens indicating arrivals at airports and train stations). They have clear advantages, being able to display more information, in a more pleasant way and including animations. They are also […]

Apunts de Teoria de la Computació: Gramàtiques incontextuals

Una gramàtica incontextual (CFG, Context Free Grammar) [latex]G[/latex] és un conjunt de regles de substitució on les parts esquerres són mots de longitud 1. Aquestes regles les anomenarem produccions i les seves parts esquerres variables (o no-terminals). Els símbols restants els anomenem terminals. Dues regles com per exemple [latex]S \rightarrow aS[/latex] i [latex]S \rightarrow X[/latex] […]

Apunts de Teoria de la Computació: Teoria de llenguatges

Un alfabet ([latex]\Sigma[/latex]) és un conjunt finit d’elements (símbols), habitualment caràcters alfanumèrics. Un mot és una llista de símbols d’un alfabet. El mot buit (llista de longitud 0) el denotarem amb el meta-símbol [latex]\lambda[/latex]. Utilitzarem [latex]u[/latex], [latex]v[/latex], [latex]w[/latex], [latex]u_1[/latex], … per denominar paraules. [latex]\Sigma = \{a, b\}[/latex] Paraules: ab, bbb, a, [latex]\lambda[/latex] Longituds: |ab|=2, |bbb|=3, […]

 
Skip to toolbar