Author Archive

Trigonometria: Sinus, cosinus i tangent dels angles 30º, 45º i 60º

Com trobar els valors? [latex] \begin{array}{ll} \sin45º & =\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos45º & =\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \tan45º & =1 \\ \end{array}[/latex] [latex] \begin{array}{ll} \sin30º & =\frac{1}{2} \\ \cos30º & =\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \tan30º & =\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \end{array}[/latex] [latex] \begin{array}{ll} \sin60º & =\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos60º & =\frac{1}{2} \\ \tan60º & =\sqrt{3} \\ \end{array}[/latex] Taula resum   30º 45º 60º […]

Apunts de Càlcul: Funcions d’una variable

Introducció Considerem una funció real de variable real [latex]f: A \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}[/latex] tal que [latex]\forall x \in A[/latex] existeix com a màxim un [latex]y \in \mathbb{R} : y=f(x)[/latex]. Definim: Definim el domini d’una funció: [latex]\operatorname{Dom} f = \left\{x \in \mathbb{R} / \exists f(x) \in \mathbb{R}\right\} = \left\{x \in \mathbb{R} / \exists y \in […]

Apunts de Càlcul: Nombres reals i nombres complexos

1. Nombres reals Naturals [latex]\mathbb{N}=\left\{1,2,3,4,…\right\}[/latex] [latex] \begin{array}{ll}+: & \mathbb{N}\times\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ & (n, m) \mapsto n+m\end{array} [/latex] Propietats: [latex]\begin{cases} associativa: & a+(b+c) = (a+b)+c \\ commutativa: & a+b=b+a \;\;\;\;\;\; \forall a,b \in \mathbb{N} \end{cases}[/latex] [latex] \begin{array}{ll}\cdot: & \mathbb{N}\times\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ & (n, m) \mapsto n\cdot m\end{array} [/latex] Propietats: [latex]\begin{cases} associativa \\ commutativa \\ […]

Breu introducció al sistema de control de versions Bazaar

Introducció A l'hora de desenvolupar aplicacions informàtiques en grup és molt important disposar d'un sistema de control de versions (VCS, version control system). Explicat molt breument, els VCS són eines de desenvolupament que permeten desar captures del codi font (revisions) creant tot un historial de canvis a mida que avança el desenvolupament del programa; a més, permeten […]

Activity Log Manager for Zeitgeist released!

On behalf of the Activity Log Manager team and the Zeitgeist Project, I am happy to announce the first release of Activity Log Manager (0.8.0), a user interface for managing Zeitgeist blacklists, deleting recent events as well as temporarily pausing the logging. Grab it while it's hot. Note that you'll need Zeitgeist 0.8.0 (or later) for it […]

 
Skip to toolbar